تحقیق و پژوهش: گفتگو با استاد سید احمد حسینی اشکوری
42 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : بیرجندی، علی محمد
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : وقف میراث جاویدان ) تابستان 1376 - شماره 18 )(7 صفحه - از 79 تا 85)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی